اعطای تسهیلات ویژه جهت خرید مطب و تجهیزات پزشکی
اعطای تسهیلات ویژه جهت خرید مطب و تجهیزات پزشکی
  • خرید مطب ( ملک با کاربری اداری یا مسکونی ) تاسقف 70 درصد ارزش ملک و حداکثر به میزان 60 میلیارد ریال به مدت حداکثر 5 ساله با نرخ سود طبق تعرفه با شرایط و مقررات شرکت واسپاری ملت .
  • خرید تجهیزات پزشکی تا سقف 70درصد ارزش تجهیزات و حداکثر به میزان60 میلیارد ریال به مدت حداکثر 5 ساله با نرخ سود طبق تعرفه با شرایط و مقررات شرکت واسپاری ملت .
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 87241004 یا87241091 شرکت واسپاری ملت ( لیزینگ بانک ملت ) تماس حاصل فرمائید.