فروش خودروی تندر پلاس اتوماتیک
«فروش خودروی تندر پلاس اتوماتیک»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
تندر پلاس اتومات696,000,0001234200,516,000514,457,700947,700,000150,000,000
2438112,387,000547,960,5001,044,300,000
3631283,419,000578,673,2001,146,800,000
4831669,235,000606,915,4001,255,100,000