شرایط فروش خودرو HaimaS7
«شرایط فروش خودرو هایما»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
هایماS71,212,000,0001234348,023,000894,332,7001,650,200,000150,000,000
2438194,367,000952,673,8001,818,500,000
36312143,859,0001,006,156,4001,997,000,000
48316119,127,0001,055,336,7002,185,600,000