فروش خودروی دنا
«فروش خودروی دنا»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
دنا490,200,0001234141,743,000363,028,100667,500,000150,000,000
243879,760,000386,624,500735,500,000
3631259,386,000408,255,800807,700,000
4831649,410,000428,147,000884,000,000