فروش خودروی دنا پلاس
«فروش خودروی دنا پلاس»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
دنا پلاس612,000,0001234177,011,000453,295,700833,300,000150,000,000
243899,635,000482,755,100918,300,000
3631274,202,000509,761,1001,008,400,000
4831661,749,000534,594,8001,103,600,000