فروش خودروی سراتو آپشنال
«سراتو آپشنال (اجاره به شرط تملیک )بصورت چکی با ضامن  70%»
نام خودروقیمت فروش درصد تسهیلات  تسهیلات  مدت اقساط (ماه)  نرخ سود مصوب  تعداد اقساط (چک)   مبلغ قسط با بیمه بدنه  پیش پرداخت مشتری چک تضمین 120%چک تضمین 2
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 1221.0%6138,381,000 361,555,600 985,200,000 150,000,000
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 1821.0%6147,381,000 382,046,100 1,042,600,000 150,000,000
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 2421.0%8116,664,000 399,206,900 1,094,000,000 150,000,000
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 3621.0%9115,697,000 432,841,900 1,208,700,000 150,000,000
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 4821.0%1295,671,000 462,058,500 1,321,900,000 150,000,000
سراتو آپشنال 1,041,580,00070 729,106,000 6021.0%1583,979,000 489,069,600 1,441,000,000 150,000,000