بسته اعتباری متخصصین
این طرح در برگیرنده کلیه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و رشته های مرتبط و بخش غیر پزشکی که به صورت  مستقل فعالیت می نمایند یا از طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط با حرفه پزشکی( مانند کلینیک ها، بیمارستان ها و...) مشغول به فعالیت می باشند است.
1-اعطای تسهیلات موضوع طرح حاضر صرفاً به شخص حقیقی دارای مجوز مجاز می باشد.
2-مدارک لازم در خصوص خرید محل فعالیت/ مطب مطابق مقررات جاری و شامل مبایعه نامه دارای کد رهگیری، سند مالکیت ششدانگ ملک و گزارش ارزیابی از ملک مورد نظر می باشد. خاطر نشان می نماید اعطای تسهیلات به منظور خرید مطب/ محل فعالیت جدید متقاضی مجاز می باشد. خرید مطب/ محل فعالیت از اقارب بجز همسر و فرزند صغیر مجاز می باشد.
3-میزان تسهیلات اعطائی تا 70% ارزش موضوع معامله می باشد.
4-ملک مورد معامله در توثیق شرکت واسپاری ( حداقل معادل 160 درصد ارزش تسهیلات ارایه شده)قرار خواهد گرفت.
5-مدت قرارداد حداکثر 10 سال می باشد.
6-اقساط در قالب دریافت چک به طور مساوی و ماهانه و سرسید پرداخت اولین قسط واسپاری یک الی دو ماه پس از تاریخ قرارداد خواهد بود.
7-اخذ هزینه کارشناسی برای کلیه تسهیلات اعطایی طرح متخصصین و سایر کارمزدهای مربوطه مطابق ضوابط و مقررات الزامی خواهد بود.
8-وثایق تسهیلات اعطائی تا تسویه نهایی قراردادهای مربوطه به نفع شرکت واسپاری و به هزینه گیرنده تسهیلات و از طریق شرکت بیمه ما تحت پوشش بیمه نامه های مورد نظر شرکت واسپاری قرار خواهد گرفت.
9-هیچ گونه تضمین دیگری دریافت نخواهد شد.
10-مدیر پروژه آقای جمشید خوشنویسان با شماره تلفن مستقیم 87241033 و شماره همراه 09010443483
برای دریافت اطلاعات جزئی‌تر اینجا کلیک نمائید.