طرحهای اعتباری
اعطای تسهیلات در بخش پزشکی ، خرید مطب و تجهیزات بیمارستانی
توضیحات: .
متن: 
اعطای تسهیلات در بخش پزشکی ، خرید مطب و تجهیزات بیمارستانی
شرایط اعطای تسهیلات به شرح ذیل می باشد:
یکی از اهداف مهم این شرکت تامین اعتبار مورد نیاز افراد فعال در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد و دراین خصوص این شرکت آمادگی دارد نسبت به پرداخت تسهیلات خرید تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تسهیلات خرید مطب یا محل فعالیت به پزشکان محترم با شرایط مطلوب اقدام نماید.
الف –تسهیلات خرید تجهیزات پزشکی
این تسهیلات درخصوص کالاها و تجهیزات سرمایه ای بادوام مرتبط با رشته فعالیت متقاضی قابل پرداخت است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و خوشنام در شاخه های مختلف حرفه پزشکی که حداقل 3سال سابقه فعالیت داشته باشند می توانند متقاضی استفاده از تسهیلات این بخش باشند.
محل فعالیت متقاضی بایستی حائز موقعیت اداری بوده و ازنظرمساحت و امکان استقرار تجهیزات متناسب با تجهیزات مورد نظرباشد.
لازم است متقاضیان اصل و کپی سند مالکیت محل فعالیت یا اجاره نامه معتبر که مبین ۳سال فعالیت حرفه ای در محل یادشده باشد را ارائه نمایند.
تجهیزات یادشده می بایست از فروشندگان معتبر خریداری شده و ارائه پیش فاکتور و فاکتوررسمی مهر و امضا شده توسط فروشنده بنام شرکت واسپاری ملت الزامی است .
سقف تسهیلات:سقف تسهیلات قابل پرداخت این بخش برای پزشکان  محترم تا یک میلیارد ریال و برای بیمارستانها و مراکز درمانی وفق نظر کمیته اعتباری و بر اساس توانمندی و ظرفیت متقاضی تعیین می گردد .
مدت قرارداد: مدت بازپرداخت این تسهیلات متناسب با شرایط متقاضی تا ۳۶ ماه می باشد .
پرداخت تسهیلات تامیزان سقف مقررشده با اخذ تضمین ازنوع وثیقه ملکی مسکونی میسربوده و متقاضی می بایستی فاقد سابقه چک برگشتی و نیزمانده معوق تسهیلات نزدبانکها و موسسات اعتباری باشد..
ب – تسهیلات خرید مطب:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و خوشنام در شاخه های مختلف حرفه پزشکی که حداقل ۳سال سابقه فعالیت داشته باشند می توانند متقاضی استفاده از تسهیلات این بخش باشند.
ملک مورد نظرمتقاضی بایستی حائز کاربری اداری بوده و از نظرمساحت متناسب با رشته فعالیت متقاضی باشد.
سقف تسهیلات: سقف تسهیلات قابل پرداخت این بخش برای پزشکان در قالب اشخاص حقیقی مبلغ سه میلیارد ریال و برای شرکتها و موسسات درمانی مبلغ سی میلیارد ریال و حداکثر۵۵ درصد بهای کارشناسی ملک تعیین می گردد.
مدت قرارداد: مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر تا ۶۰ ماه می باشد .
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با  نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
تعداد بازدید:18085