اخبار
مزایای مترتب بر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397
توضیحات: .
متن: 
مزایای مترتب بر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397
1-قوانین و مقررات چک درباره چک های الکترونیکیلازم الرعایه است.
2-ثبتآنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی وارسال گواهی به آدرس صادرکننده.
3-بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراًغیرقابل پرداخت بودن آن را درسامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
4-در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای دارنده چک بانکمکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
5- از افتتاح حساب صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری پس از 24 ساعت ازثبت غیرقابلپرداخت بودن جلوگیری خواهد شد و همچنین حساب های وی نیزمسدود خواهند شد.
6-بانک ها مکلفندسقف اعتبار مجاز متقاضی رامحاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چکسه سال است.
7-راه اندازی چک هایموردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تابدون نیاز به اعتبارسنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم میشود.
8-بانک مرکزی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت برای مراجع قضایی و ثبتی ایجاد نماید و همچنین قوه قضائیه نیزمکلف است اطلاعات مربوط به احکامورشکستگی ، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرایقطعی صادرشده دربارهچک های برگشتی و دعاویمطروحه را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی برای بانک مرکزی فراهم نماید.
9- از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افرادورشکسته ، معسر از پرداخت و دارایچک برگشتی رفع سوء اثر نشده جلوگیری خواهد شد.
10-دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالحصدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند و به عبارت دیگر نیازی به تشریفات قضائی همچون برگزاری جلسه رسیدگی و صدور دادنامه نمی باشد.
11-برای بانک ها یا موسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه توسط بانک مرکزی مجازات لازم پیش بینی گردیده است.
12-لغو مواد 4 و 5 و6 و 23 قانون صدورچک مصوب 16/04/1355

دوشنبه 26 آذر 1397
تعداد بازدید:457