اخبار امور سهام و مجامع
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
توضیحات: 
متن: 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/12/08 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
  • تغییرات در مواد اساسنامه شرکت
  • سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده
بنا بر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت 9 صبح الی 15 مورخ 1397/11/29 الی 1397/12/04 به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک 22، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع (آقای صحرائیان) مراجعه و با ارائه اصل مدارک هویتی، اصل وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
تلفن امور سهام: 87241089
آدرس سالن:
خیابان شیخ بهایی جنوبی –شهرک والفجر –خیابان ایران شناسی –خیابان نهم –پلاک 6

شنبه 27 بهمن 1397
تعداد بازدید:320